Przejdź do treści

Niepubliczna, prywatna polsko-brytyjska szkoła podstawowa

Nasza organizacja dnia:
7.00 – 8.30
zajęcia świetlicowe, pierwsze śniadanie
8.30
rozpoczęcie zajęć lekcyjnych
10.05 – 10.20
drugie śniadanie
12.45 – 13.05 oraz 13.50 - 14.10
przerwa obiadowa (zupa + drugie danie)
14.10/14.55
zakończenie zajęć w klasach 0-3
16.45
zakończenie zajęć w klasach najstarszych
14.10 – 17.30
zajęcia świetlicowe i/lub dodatkowe zabawy na świeżym powietrzu
15.00 – 15.30
podwieczorek

Praktyczne informacje:

 • Szkoła jest czynna w godzinach 7.00 – 17.30 w dni powszednie.
 • Pracujemy z uwzględnieniem świąt i dni wolnych od pracy, w oparciu o kalendarz opublikowany przez MEN dla województwa mazowieckiego. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego. 
 • W lipcu organizujemy dyżur opiekuńczy dla naszych uczniów, a w sierpniu szkoła jest nieczynna z przyczyn organizacyjnych.
 • Lekcja trwa 45 minut. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.30 – 16.35.
 • Przerwa obiadowa trwa 20 min.
 • Zapewniamy opiekę na świetlicy w godzinach: 7.00 – 8.30 oraz 14.00 – 17.30.
 • Liczebność klasy wynosi maksymalnie 17 dzieci.
 • W Szkole obowiązuje mundurek szkolny.
 • Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 • Jesteśmy placówka niepubliczną na prawach szkoły publicznej, tzn. realizujemy podstawę programową i ramowy plan działania, oraz zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłaty i świadczenia

BIG BEN jest szkołą niepubliczną, utrzymywaną w znacznej mierze ze środków prywatnych. Czesne jest płatne 12 miesięcy w roku. Wpisowe jednorazowe wynosi 1000 zł.

Czesne obejmuje:

 • zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową oraz zajęcia opiekuńczo–wychowawcze;
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);
 • język angielski 7-13 godzin tygodniowo w tym zajęcia z native speakerem, a w klasach 0-3 zajęcia z podstawy programowej w języku angielskim i zajęcia z kultury brytyjskiej;
 • drugi język obcy (hiszpański) w klasach 4–8;
 • zajęcia świetlicowe;
 • zajęcia z religii/etyki/wychowania do życia w rodzinie – według wyrażonej woli Rodziców/ Opiekunów prawnych
 • dodatkowe nieodpłatne koła przedmiotowe (zajęcia rozwijające zainteresowania);
 • zajęcia z komunikacji prowadzone w formie warsztatowej w każdej klasie;
 • wsparcie zespołu psychologiczno-pedagogicznego w miarę możliwości i dostępności specjalistów w Szkole.

Kwota czesnego nie obejmuje kosztów:

 • podręczników i przyborów szkolnych;
 • transportu ucznia do/z Szkoły;
 • transportu na/z imprezy organizowane przez Szkołę;
 • wycieczek szkolnych;
 • biletów wstępu związanych z wydarzeniami pozaszkolnymi;
 • mundurka szkolnego;
 • zajęć ponadprogramowych (dodatkowych) poza planem lekcji;
 • ubezpieczenia dziecka.